ubezpieczenia pracownicze

Oferta ubezpieczeń grupowych kierowana jest do wszystkich przedsiębiorstw niezależnie od ilości pracowników. Począwszy od samozatrudniających się po małe, średnie i duże firmy zatrudniające kilkuset i więcej pracowników.

Uruchomienie programu ubezpieczenia pracowniczego (grupowego) niesie dla pracodawcy wiele korzyści min.

 • podniesienie atrakcyjności zatrudnienia;
 • zwiększenie lojalności osób zatrudnionych, zmniejszenie rotacji pracowników;
 • dodatkowa gratyfikacja dla osób kluczowych w firmie;
 • uzyskanie przewagi wizerunkowej na rynku pracodawców;
 • mniejsza absencja pracowników z powodu choroby, dzięki dostępowi do prywatnych placówek medycznych;
 • możliwość wliczenia składki finansowanej przez pracodawcę do kosztów uzyskania przychodu;
 • zwolnienie z obowiązku wypłacania odprawy pośmiertnej, na zasadach określonych w Kodeksie Pracy art.93 pkt.7

Zakres oferty może obejmować świadczenia z tytułu:

 • śmierci, w tym również w pracy, wskutek nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego;
 • śmierci rodziców/ teściów
 • pakiet medyczny "Bądź Zdrów" - dostęp do sieci prywatnych placówek medycznych;
 • leczenie szpitalne;
 • świadczenie szpitalne i lekowe;
 • rekonwalescencja;
 • trwały uszczerbek na zdrowiu;
 • kalectwo wskutek nieszczęśliwych wypadków;
 • poważne zachorowania (np. zawał, rak, udar ) ;
 • niezdolność do pracy;
 • urodzenie bądź adopcja dziecka;
 • osierocenie dziecka;
 • śmierć dziecka;
 • ubezpieczenie na życie dla małżonka/partnera;
 • pakiet medyczny i wypadkowy dla małżonka/ partnera;
 • pakiet medyczny dla dziecka pracownika.

 

Każde z oferowanych ubezpieczeń można poszerzyć o ubezpieczenie Assistence,  niezwykle przydatne w trudnych sytuacjach życiowych.

Assistance obejmuje min:

 • do 3 wizyt domowych lekarza w razie nagłego zachorowania;
 • transport medyczny do lub z placówki medycznej;
 • opieka pielęgniarki w szpitalu;
 • opieka nad dziećmi, osobami niesamodzielnymi w czasie hospitalizacji ubezpieczonego;
 • organizacja lub pokrycie kosztów pobytu rodzica w szpitalu w razie zachorowania lub wypadku dziecka;
 • pomoc medyczna za granicą, organizacja i pokrycie kosztów 1 wizyty lekarskiej;
 • dostarczenie leków;
 • wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego;
 • organizacja rehabilitacji;
 • pomoc psychologa;
 • pomoc w poszukiwaniu pracy;
 • i wiele innych.

Na szczególną uwagę zasługują trzy ubezpieczenia pracownicze oferowane przez AVIVĘ, tj.

Opiekun VIP - kierowany do właścicieli, wspólników i kluczowej kadry w firmie. Celem ubezpieczenia jest zapewnienie wysokiej ochrony ubezpieczeniowej na wypadek śmierci uczestnika, nieszczęśliwego wypadku, choroby i leczenia szpitalnego a tym samym zabezpieczenie środków na spłatę zobowiązań finansowych ubezpieczonego (kredyt, udziały w spółce, podatek od spadków i darowizn, itp.)

Minimalna ilość osób objętych ubezpieczeniem: 1.

Opiekun - kierowany do ogółu zatrudnionych w przedsiębiorstwie, ochroną ubezpieczeniową mogą być objęci również małżonkowie i partnerzy pracowników. Celem ubezpieczenia jest zapewnienie ubezpieczonym szerokiej ochrony w razie śmierci, wypadków oraz rozstroju zdrowia. Szczególny nacisk położony jest na ochronę z tytułu leczenia szpitalnego oraz rekonwalescencji. Szerokie assistance ma pomóc w trudnych, niespodziewanych sytuacjach życiowych.

Minimalna ilość osób objętych ubezpieczeniem: 7

Zespół - kierowany do mikro i małych firm. Celem ubezpieczenia jest zapewnienie ubezpieczonym szerokiej ochrony w razie śmierci a przede wszystkim w razie rozstroju zdrowia spowodowanego wypadkiem lub chorobą. Ubezpieczeniem mogą być objęci samozatrudniający się, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i ich małżonkowie/ partnerzy lub pełnoletnie dzieci. Szeroki zakres ubezpieczenia assistance. Kluczową zaletą tego ubezpieczenia jest stosunkowo niska składka przy szerokim zakresie ochrony.

Minimalna ilość osób objętych ubezpieczeniem: 2 ( w tym małżonek/partner lub pełnoletnie dziecko)

 

 

Ubezpieczenie podróży służbowych - PARTNER W PODRÓŻY.

Opieka nad Twoimi pracownikami podczas ich zagranicznych podróży służbowych. Pokrycie kosztów leczenia za granicą z tytułu nagłego zachorowania lub wypadku. Ubezpieczenie zawierane na okres od kilku               do 180 dni. 

Ubezpieczenie wypadkowe - GRONO

Ochrona pracowników i ich rodzin od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ochroną objętych może być min. 5 osób i obejmuje ona min. świadczenia z tytułu śmierci wskutek NW, trwałej lub czasowej niezdolności do pracy, zawału serca, udaru mózgu i trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadków. Umowę można zawrzeć na cały rok lub na konkretne wydarzenie np. piknik, wycieczka, szkolenie.

godziny otwarcia: pon - pt 9.00 - 16.30
spotkania w innym terminie po indywidualnych uzgodnieniach
72-600 Świnoujście ul. Matejki 13/3 mariusz@zimecki.pl 605 731 518, 91 321 99 90 Doradca finansowy Mariusz Zimecki