Wśród ryzyk związanych z prowadzeniem firmy istotne znaczenie ma ryzyko utraty ciągłości działania firmy w wyniku szkód spowodowanych przez czynniki atmosferyczne, pożar, wybuch lub inne podobne zdarzenia. Koszty stałe oraz utracone przychody w trakcie przerwy w działalności firmy spowodowanej zdarzeniami losowymi mogą istotnie wpłynąć na  jej płynność finansową.  Kondycją finansową firmy może również zachwiać konieczność wypłaty odszkodowań osobom trzecim ( OC ) spowodowanych np. wadliwie wykonaną usługą. Znaczne straty finansowe mogą być powodowane również przez akty wandalizmu, kradzieży czy brak dostaw prądu (rozmrożenia, przestoje produkcji).

W związku z powyższym oferuję kompleksową obsługę ubezpieczeniową dla małych i średnich firm w zakresie :   

- audyt ubezpieczeniowy, analizę i ocenę ryzyk związanych z działalnością firmy;

- opracowanie i wdrożenie programów ubezpieczeniowych majątku firmy;

- ochrona z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC) ;

- pomoc w dochodzeniu odszkodowań.

Analiza i ocena ryzyka występującego w firmie obejmuje min. zindywidualizowaną ocenę zagrożeń i ich skali dla specyfiki danej firmy w zakresie powstania szkód osobowych i majątkowych oraz w ramach odpowiedzialności cywilnej.

Opracowanie i wdrożenie ochrony ubezpieczeniowej dla firmy jest konsekwencją audytu ubezpieczeniowego. Obejmuje przygotowanie rozwiązań ubezpieczeniowych dla firmy w celu pokrycia ewentualnych szkód powstałych w majątku przedsiębiorstwa. Ubezpieczenie mienia firmy obejmuje min. budynki i budowle, lokale, maszyny i urządzenia, wyposażenie służące do prowadzenia działalności gospodarczej, sprzęt elektroniczny i nośniki danych a także środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, mienie osób trzecich i pracowników oraz gotówkę.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) dla firmy to przede wszystkim ochrona przedsiębiorcy przed negatywnymi skutkami roszczeń osób trzecich w wyniku poniesionych szkód osobowych bądź rzeczowych, wyrządzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ubezpieczenie OC może być rozszerzone o szerg klauzul dodatkowych, min. OC za produkt, pracodawcy, podwykonawcy, montażowe, za usługi kontraktowe i wiele innych.

Przy współpracy z Europejskim Centrum Odszkodowań pomagam przedsiębiorcom i ich pracownikom dochodzić odszkodowań z tytułu poniesionych strat zawinionych przez osoby trzecie.

Tworzę dedykowane rozwiązania uwzględniające specyfikę firmy i oczekiwania jej właścicieli.

 

 

godziny otwarcia: pon - pt 9.00 - 16.00
spotkania w innym terminie po indywidualnych uzgodnieniach
72-600 Świnoujście ul. Matejki 13/3 mariusz@zimecki.pl 605 731 518, 91 321 99 90 Doradca finansowy Mariusz Zimecki