ubezpieczenie firmy  Wśród ryzyk związanych z prowadzeniem firmy istotne znaczenie ma ryzyko utraty ciągłości działania firmy w wyniku szkód spowodowanych przez czynniki atmosferyczne, pożar, wybuch lub inne podobne zdarzenia. Kondycją finansową firmy może również zachwiać konieczność wypłaty odszkodowań osobom trzecim spowodowanych np. wadliwie wykonaną usługą.

W związku z powyższym oferuję kompleksową obsługę ubezpieczeniową małych i średnich firm głównie na terenie województwa zachodniopomorskiego. Tworzę dedykowane rozwiązania uwzgledniające specyfikę firmy i oczekiwania jej właścicieli.

Kompleksowa obsługa obejmuje min:

- audyt ubezpieczeniowy, analizę i ocenę ryzyk związanych z działalnością firmy;

- opracowanie i wdrożenie programów ubezpieczeniowych majątku firmy;

- ochrona z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC) kadry zarządzającej, właścicieli firmy;

- pomoc w dochodzeniu odszkodowań.

Analiza i ocena ryzyka występującego w firmie obejmuje min. zindywidualizowaną ocenę zagrożeń i ich skali dla specyfiki danej firmy w zakresie powstania szkód osobowych i majątkowych oraz w ramach odpowiedzialności cywilnej.

Opracowanie i wdrożenie ochrony ubezpieczeniowej dla firmy jest konsekwencją audytu ubezpieczeniowego. Obejmuje przygotowanie rozwiązań ubezpieczeniowych dla firmy w celu pokrycia ewentualnych szkód powstałych w majątku przedsiębiorstwa. Ubezpieczenie mienia firmy obejmuje min. budynki i budowle, lokale, maszyny i urządzenia, wyposażenie służące do prowadzenia działalności gospodarczej, sprzęt elektroniczny i nośniki danych a także środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, mienie osób trzecich i pracowników oraz gotówkę.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) dla firmy to przede wszystkim ochrona przedsiębiorcy przed negatywnymi skutkami roszczeń osób trzecich w wyniku poniesionych szkód osobowych bądź rzeczowych, wyrządzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ubezpieczenie OC może być rozszerzone o szerg klauzul dodatkowych, min. OC za produkt, pracodawcy, podwykonawcy, montażowe, za usługi kontraktowe i wiele innych.

Przy współpracy z Europejskim Centrum Odszkodowań pomagam przedsiębiorcom i ich pracownikom dochodzić odszkodowań z tytułu poniesionych strat zawinionych przez osoby trzecie.

 Na szczególną uwagę zasługują dwa rodzaje ubezpieczeń: Partner w Biznesie Partner w Biznesie Plus.

Partner w Biznesie to innowacyjne, pakietowe ubezpieczenie dla firm. Nie wymaga szacowania majątku firmy dzięki czemu zawarcie umowy możliwe jest w kilka minut.

Zakres ochrony:

 • od pożaru i innych zdarzeń losowych;
 • kradzieży z włamaniem i rabunku;
 • odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa)
 • śmierć w skutek nieszczęśliwego wypadku.

Zalety pakietu Partner w Biznesie:

 • ubezpieczenie od zdarzeń losowych obejmuje 18 nazwanych zdarzeń min. pożar, powódź, zalania, grad, przepięcia, upadek drzewa i inne;
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku chroni również pieniądze w transporcie oraz koszty naprawy uszkodzonych zabezpieczeń w przypadku włamania;
 • pokrywa koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, rozbiórki, demontażu, wywozu, składowania, utylizacji oraz poszukiwania przyczyn szkody;
 • w ramach OC pokrywane są koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty ochrony sądowej;
 • do wyboru 9 dodatkowych klauzul min. graffiti, rozmrożenie towarów, szyby od stłuczenia i inne.

Partner w Biznesie Plus to wyjątkowo elastyczny program ubezpieczeń dl firm.  Do wyboru 4 podstawowe ubezpieczenia oraz 42 klauzule dodatkowe.

Zakres ochrony:

 • od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz uszkodzenia mienia;
 • kradzieży z włamaniem i rabunku;
 • wszystkich ryzyk zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego;
 • odpowiedzialność cywilna (deliktowa oraz kontraktowa).

Zalety Partnera w Biznesie Plus:

 • indywidualny dobór zakresu ochrony ubezpieczeniowej;
 • 25 klauzul majątkowych oraz 17 klauzul OC pozwala na wysoce zindywidualizowaną konstrukcję ubezpieczenia;
 • pokrycie kosztów poszukiwania przyczyn szkody, uprzątnięcia czy utylizacji, niezbędnej ochrony sądowej, powołania rzeczoznawców;
 • ubezpieczenie elektroniki również od błędów w obsłudze czy szkód elektrycznych.

 

 

 

 

godziny otwarcia: pon - pt 9.00 - 16.30
spotkania w innym terminie po indywidualnych uzgodnieniach
72-600 Świnoujście ul. Matejki 13/3 mariusz@zimecki.pl 605 731 518, 91 321 99 90 Doradca finansowy Mariusz Zimecki